1. Muutuva õpikäsituse jätkuv rakendamine, teadliku ja ennastjuhtiva õppija kujundamine kaasava ja edumeelse õpetaja juhendamisel.

2. Huvigruppide (lapsevanemad, kogukond jne) jätkuv kaasamine õpilaste arengu toetamiseks.

3. Tervisliku eluviisi edendamine, pöörates tähelepanu kolmele olulisele komponendile: emotsionaalne, vaimne ja füüsiline tervis. 

4. Vertikaalse ja horisontaalse lõimingu toetamine digivahendeid kasutades.

5. Õpetaja, nii aineõpetaja kui klassijuhataja, töö väärtustamine/võimestamine. 

6. Kooli arengukava koostamine.

7. TJG sõnumi ja sümboolika terviklikkuse loomine ja uuendamine.