VISIOON

Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis põimuvad avatus ja uuendusmeelsus ning pikaajalised traditsioonid, mis muudavad meie kooli konkurentsivõimeliseks ja atraktiivseks õppeasutuseks. Mitmekesises ja inspireerivas õpikeskkonnas on õpilastel võimalik kujuneda ennastjuhtivaks õppijaks.

MISSIOON

Kooli missioon on tagada kvaliteetne haridus igale õpilasele vastavalt tema eeldustele ja võimetele.

VÄÄRTUSED

Visiooni elluviimisel lähtume oma kooli motost, milleks on AVATUS, mis tugineb meie kooli väärtustele:

Austus

 • Austus enda vastu ning lugupidav suhtumine teistesse
 • Hooliv suhtumine ümbritsevasse keskkonda
 • Traditsioonide hindamine ja väärtustamine

Vastutustunne

 • Vastutuse võtmine oma tegevuse eest
 • Eesmärkide seadmine ja elluviimine ehk ennastjuhtiva õppija kujundamine
 • Teadmistele tuginedes oskuste, koostöö ja vastutustunde kujundamine

Aktiivsus

 • Hoolimine, märkamine ja aitamine
 • Aktiivne kaasamine
 • Eksimustest õppimine ja pühendumise tunnustamine

Teadmishimu

 • Uudishimulik ellusuhtumine
 • Muutuva õpikeskkonnaga kaasaskäimine
 • Õpioskuste teadlik rakendamine

Uuendusmeelsus

 • Loovus
 • Innovaatilisus
 • Kriitiline mõtlemine

Sünergia

 • Koostöö ja individuaalne lähenemine
 • Koostööd ja eeskuju näidates uute teadmiste, oskuste ja väärtuste kujunemine
 • Toetav, nõustav ja tunnustav suhtlemine õpetajate, õpilaste ja kodu vahel